กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัชริยา เครือบุญ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอภิญญา มนัสพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุวรรณา ใคร่กระโทก
ครูชำนาญการ

นางสาวนิภาภัทร ทองโคกกรวด
ครูอัตราจ้าง

Mr.Kelvin Melckzedeck Minja
ครูอัตราจ้าง