กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางชวนคิด ทิศกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสมบูรณ์ กมขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนลินรัตน์ สันติวรวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวุฒิธพงษ์ กุลการพัดชี
ครูผู้ช่วย