กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายณัฐวุฒิ เพลียขุนทด
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชัยกร แพไธสง
ครู

นางปาริชาติ ปร๋อกระโทก
พนักงานราชการ