กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปรีชา เหล็งนุ้ย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนิวัฒน์ นุชสาย
พนักงานราชการ