กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสิริวรรณ เตียประเสริฐ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชูชาติ อาจวิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธาดารัตน์ ลีลอย
ครูชำนาญการ

นางสาวเปรมพร อรุนันท์
ครู

นางสาวจิตต์ธัญชฌา จำลองศุภลักษณ์
ครูผู้ช่วย