กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางประพา สุนทรรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนงนุช ดวดกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประคอง ใยงูเหลือม
ครูชำนาญการ

นางสาวอัจฉราทิพย์ ศรีแก้ว
ครูอัตราจ้าง