กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศุภานัน ตันกระโทก
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกฤติกา แก้วเขียว
ครู

นายรพีชาติ พนมรัตน์
ครูผู้ช่วย