คณะผู้บริหาร

นายวิโรจน์ ดวนสันเทียะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0854945098
อีเมล์ : npw@npw.ac.th

นายบุญส่ง ก่ำสระน้อย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0922603489
อีเมล์ : npw@npw.ac.th

นายธนวรรธน์ วิชาชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0902577781
อีเมล์ : somkhuonxz@gmail.com

นางอภิญญา มนัสพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0892828747
อีเมล์ : apinya@gmail.com

นางสาวนงนุศ ดวดกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0810688599
อีเมล์ : nongnuss2123@gmail.com

นายชูชาติ อาจวิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0821544974
อีเมล์ : chuchat@gmail.com