กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษา2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.21 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.14 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง-รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.09 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.78 KB